חתונה

גימבורי

סדר אמירת תהילים בכל יום

הגשת כיבוד לאנשים שלא שומרים תורה ומצוות

שמיעת שירים בזמן מקלחת

יציאה למסעדה בתשעת הימים

בית מלון בתשעת הימים

שינה בבית בלי מזוזות

הסרת כיסוי הפלסטיק של התפילין של יד בעת ההנחה

לבישת ציצית בלילה