%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

תפילות וסליחות במניין


א' אלול התשע"ד מאת:רז

שאלה:
איפה כתוב שחייב ללכת לסליחות, זה חובה? ותפילות במניין חובה?

תשובה:
אמירת סליחות בחודש אלול כתבוהו הגאונים והביאם הטור (או"ח סימן תקפא) וכן פסק השולחן ערוך שם. ולגבי תפילה במנין הוזכר בתלמוד בבלי (ברכות ו.) שאמרו שם: "אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת" וכתבו השו"ע או"ח סימן צ סעיף עי"ש.

עולה מדבריך שאם אין "חובה" ללכת לסליחות ואין "חובה" להתפלל ב"מנין". אזי אינך מוכן להתאמץ להשכים לבית הכנסת לומר סליחות, וכן אינך מוכן להתאמץ להתפלל במנין!

דע לך ידידי שאלו הדברים הם לטובתנו בלבד! ולכן מתאים לקרוא לדברים הללו "זכות" ולא מתאים לקרוא להם "חובה" .

ולכן רבינו יוסף קארו זלל"ה מחבר ספר "שולחן ערוך" לא כתב בספרו "חובה לומר סליחות" אלא כתב: "נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים" . וכן בהלכות תפילה לא כתב "חובה להתפלל במנין" אלא כתב "ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור" מפני שהוא זכות ולא חובה.

כל השנה כולה אנו חוטאים מי מעט ומי הרבה,וממלאים את משא העוונות שלנו, פעמים בשוגג ופעמים חלילה במזיד.

והקב"ה נתן לנו בחסדו הגדול "ימי רצון" אלו ארבעים יום שמראש חודש אלול עד ליום הכיפורים. ובימים אלו התשובה מתקבלת ביותר. לכן אנו צריכים לשמוח ולרוץ לדפוק על דלתי התשובה ולבקש על עוונותינו ולהתוודות עליהם.

ויש להתאמץ לומר זאת במנין עשרה, מפני שחלק מהסליחות אי אפשר לאומרם ביחיד כגון י"ג מידות ,וקטעי הסליחות שהם בארמית כגון : "רחמנא" "מחי ומסי" "דעני לעניי" ועוד.

ובפרט שהתפילה במנין עשרה מתקבלת ביותר שהרי אין הקב"ה מואס בתפילתן של רבים. שנאמר: הן אל כביר ולא ימאס, וכתיב: פדה בשלום נפשי מקרב - לי וגו'.(ברכות ח).

וכן מעלת ה"תפילה במנין" יום יום, גדולה עד למאוד, ואף היא לטובתנו, שהרי לימדונו רבותינו שתפילת הציבור נשמעת אף אם חסרה הכוונה, וכמו שדרשו רבותינו במסכת תענית (דף ח עמוד א) את הכתוב "ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו, ואף על פי כן - (תהלים ע"ח) והוא רחום יכפר עון וגו'. ופירשו כתוב זה לגבי תפילה בציבור שהיא תמיד נשמעת אף אם אם לבו בל עמו - לא כן תפילה ביחיד שאינה מתקבלת אלא אם כן מתפלל בכוונה גדולה.

ועוד דרשו רבותינו במסכת ברכות (דף ח עמוד א) את הכתוב (תהלים ס"ט) ואני תפלתי לך ה' עת רצון - אימתי עת רצון - בשעה שהצבור מתפללין.

ועוד הפליגו רבותינו ז"ל במעלת המתפלל במנין: אמר הקדוש ברוך הוא כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הצבור - מעלה אני עליו כאילו פדאני, לי ולבני, מבין אומות העולם.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.