define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor'); תספורת וגזיזת צפורניים בלילה - יודעי בינה

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

תספורת וגזיזת צפורניים בלילה


ג' 'אדר ב התשע"ד מאת:דדון

שאלה:
האם יש איסור להסתפר בלילה ולגזוז ציפורניים על פי הקבלה?

תשובה:
יש שכתבו שעל פי הסוד אין להסתפר מחצות היום ואילך ולילה בכלל, ועל ירא שמים להחמיר בדבר. ויש שכתבו שגם לפי הקבלה אין לחוש לכך ומותר להסתפר אחר חצות.

ולגבי קציצת ציפורניים על פי הקבלה יש להמנע מלקצוץ הצפורניים בכל ימות השבוע אלא בערב שבת וערב יום טוב. [אלא א"כ הציפרנים עודפות על הבשר שאז יש לקוצצם מפני יניקת החיצונים, [עי' בא"ח פרשת דברים אות יג].

אך כל זה לפי הקבלה, אולם לפי הפשט כל העתים שווים לטובה.

מקורות :

ירא שמים יחמיר- בן איש חי פרשת ויקהל יא ובשנה ב פרשת לך לך סעיף יד/מועד לכל חי לגאון רבי חיים פלאג'י סימן ו' סעיף ז./ כה"ח סימן רס אות יג דרבינו האר"י הקפיד בזה.וכ"כ בפלא יועץ ערך גילוח שאין לגלח אחר חצות היום שאז מתגברת הקליפה.וע"ע בכה"ח סימן רלב אות טו.

אולם בשו"ת מנחת אלעזר כתב שגם על פי המקובלים אין חשש להסתפר בלילה ולא כמי שרצה להחמיר בזה.עי"ש.וכן העלה בספר הליכות עולם חלק ג' עמוד נז שאף על פי הקבלה אין לחוש להסתפר אחר חצות ובפרט בערב שבת.

גזיזת ציפרניים- כ"כ המג"א תחילת סימן רס בשם המגיד משרים. ובשו"ע הרב כ' שהטעם ידוע למקובלים.ועי' כה"ח סימן רס ס"ק י/

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.