define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor'); שמיעת הרצאה מרבנית לגברים - יודעי בינה

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

שמיעת הרצאה מרבנית לגברים


י"א אייר התשע"ה מאת:יעקב

שאלה:
האם גבר יכול לשמוע הרצאה של רבנית?

תשובה:
אין להשתתף בהרצאה של רבנית אם רואה את פניה, מצד איסור הסתכלות בנשים. אך אם שומע של קלטת או דיסק אין איסור לרוב הפוסקים מצד קול באשה ערוה.

והיו רבניות שהעבירו שיעור תורה כשישבו גברים מאחרי הוילון ושמעו את דבריה.

אך היום שאכשור דרא ובכל נושא יש דיסקים וקלטות מרבנים ידועים ומופלגים בתורה, על זה וכיוצא בו נאמר "הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו". ואין לשמוע הרצאה מפי רבנית אלא באקראי בעלמא.

מקורות:

מפאת אריכות הדברים אצטט רק בקצרה מה שכתב בשו"ת משנה הלכות (חלק ה סימן ריח) ....ראיתי מש"כ ידיד נפשי הגאון הישיש ר' ישראל וולץ שליט"א בהנשר שנת תרצ"ד דס"ד ע"א והובא באוצה"פ א"ע סי' כ"א אות ג' דבפתח שער שו"ת מהרש"ל כתב שהרבנית מרים בת הגאון מהר"ש שפירא תפסה ישיבה כמה שנים וישבה מפנים לוילון ואמרה הלכה לפני בחורים מופלגים ובלקט יושר ח"ב עמוד ל"ז כתב שכלתו של התה"ד מרת רעדיל למדה לפני זקן אחד בבית הגאון בעל תה"ד ע"ש דמינה רצה לומר דבתורה ותפלה בעלמא ליכא משום קול בא"ע ולפמ"ש מברוריא משמע דגם בזה רק בדרך אקראי והרבנית מרים לפי שלא למדה רק שדרשה בעצמה והבחורים למדו מחוץ הוילון ממילא הי' נראה כשונמית שמודה בה הס"ח ודו"ק.

ומיהו אף כי להלכה לפענ"ד ליכא איסור מדינא לשמוע רק לדברי נואמה אבל מ"מ מידי ריחוק מן הכיעור לא יצא ובפרט אם הוא נהנה מקול דבורה א"כ איכא אז איסור ג"כ ומאן יכול להבחין בזה ועיין חיי"א כלל ד' ס"ח דאע"ג דקול דבור לא הוה ערוה אפ"ה אסור לכוין ליהנות מדבורה שהרי אפילו בבגדיה אסור להסתכל וליהנות ובר מן דין פשוט דאם יושב ומאזין לנאום אשה א"א שגם לא יעבור אל הסתכלות בה שכך הוא דרך בנ"א שמסתכל בהנואם להבין יותר או לראות התנועות שלו ולראות תנועות האשה בעצמה הם איסור לפני עצמו כמבואר בשו"ת הרדב"ז סי' תש"ע דאסור לילך אפילו אחורי אשתו משום הרהור ובאשתו נמי איכא הרהור על ידי הילוכה ותנועותיה יבא לידי הרהור הנה מבואר דע"י תנועת אשה נתעורר ההרהור וא"כ הכ"נ כיון דאשה שנואמת א"א שלא תעשה כל מיני תנועות וזה כבר בא בענין ההסתכלות ולכן לפענ"ד ודאי דיש ליזהר לאיש מלשמוע נשים נואמות אי משום קול שלא יכוין ליהנות אי משום תנועותיה. [ועיין עוד לקמן סי' רכ"ג, ח"ד סי' פ"ו, ח"ו סי' כ"ה, ח"ז סי' י"ג, רל"ח].

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.