%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

שימוש במייק אפ בשבת


ט' אדר התשע"ד מאת:ח.

שאלה:
האם השימוש ב"מייק אפ" נוזלי מותר בשבת?

תשובה:
אסור למרוח בשבת על הפנים "מייק אפ" משום איסור צובע.

מקורות:

כתב השולחן ערוך (סימן שג סעיף כה )אסור לאשה שתעביר בשבת סרק על פניה, משום צובע. ומטעם זה אסורה לכחול בשבת, ומטעם זה אסורה לטוח על פניה בצק, דכשנוטלתו מאדים הבשר. וביאר רש"י דסרק הוא צבע אדום. והעתיקו המ"ב (ס"ק עט) עי"ש.


אלא שמצינו בירושלמי (פרק כלל גדול, בפיסקת המלבנו) ההיא איתתא דשרקה אפה חייבת משום מלבן. ופירש בקרבן העדה, אשה שמעברת סרק על פניה ללבן בשרה, חייבת משום מלבן. ולפי זה אדום לאו דווקא, ואף צבע לבן שהיא מלבינה את הפנים, יש בה משום איסור מלבן.

וכ"כ הכף החיים להדיא בסימן שג ס"ק קיג דאדום לאו דווקא וה"ה צבע לבן אסור.

ואף שבשו"ת מהר"ם בריסק חלק א' (סימן כ"ג) כתב, שבפודרא לבנה שאינה עשויה לשנות צבע עור הפנים למראה שונה, יש להתיר, אבל בפודרא צבעונית שמשנה גוון עור הפנים למראה אחר, יש לאסור כדין העברת סרק עי"ש.

אך המעיין בדבריו יראה דכל ההיתר הוא דווקא באבקת פודרה מחמת שאינו מתקיימת, אבל במשחה המתקיימת לזמן אף הוא יודה לאיסורא למרות שהיא בצבע לבן. וכ"כ האג"מ (ח"א סימן קיד)שאף בלבן אין להתיר אלא אם זורקים האבקה על הפנים ואינה נדבקת היטב, עי"ש.[ועי' בשו"ת שבט הלוי חלק ו סימן לג ובמה שציין שם].

וכ"כ בספר חוט שני לגר"נ קרליץ (מלאכת צובע) דנשים המעבירות סרק על פניהם "בצבע הפנים" פשוט שאף אם המטרה היא לכסות את הנקודות שבפניהם חשיב צובע , ואסור לעשותו בשבת עי"ש.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.