%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

שטיפת הבית וכיבוס בגדים לאחר חצות היום של תשעה באב


ט' אב התשע"ד מאת:מ. בן עזרא

שאלה:
אימי אשה בת שמונים ומעלה והיא רוצה לכבס ולשטוף את הבית בתשעה באב אחר חצות היום והיא טוענת שמנהג אבותיה בידיה האם הדבר מותר?

תשובה:
איסור חמור לכבס בגדים בתשעה באב ואף אם אין כוונתו ללובשם בו ביום. אמנם לגבי שטיפת הרצפה בתשעה באב אחר חצות היום, מנהג קדום הוא שהנהיגוהו לנשים על מנת שלא יתייאשו מן הגאולה, ועוד שבשעה זו נולד מלך המשיח. והעושות כן מכח המנהג, יש להם על מה שיסמוכו, ואין למחות בידם. אך מי שלא נהג בדבר עליו להמנע מלשטוף את הבית עד מוצאי תשעה באב.

מקורות
איסור כיבוס בתשעה באב פשוט הוא ואינו צריך לפנים שהרי משבוע שחל בו תשעה באב אסור לכבס מדינא דגמרא ונפסק בש"ע סימן תקנא סעיף ג.

ולגבי שטיפת הרצפות בתשעה באב אחר חצות מנהג זה הביאו הברכ"י באות ז, והכה"ח סימן תקנט ס"ק עו, וכן הביאו הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי סימן י' אות פז. והוסיף שכל זה הוא לאשה בלבד אך לא לאיש. ובקיצור שו"ע של הגאון רבי רפאל ברוך טולדאנו זצ"ל (סימן תקה אות יז) הביא שאצלנו במרוקו נוהגות הנשים כן מזמן קדמון. וכן הביאו מנהג זה בספרי המנהגים של חכמי מרוקו.

והנה בהלכות אבלות (יוד סימן שפ סעיף כב ) מבואר דמותר לאבל לכבד הבית בימי האבל ואינו בכלל מלאכה האסורה. ואם התירו באבלות כ"ש בת"ב דאבלות ישנה דשרי.

מכל מקום כל זה לנוהגות מכח המנהג , אך מי שלא נהג כן ראוי להמנע מכך בכדי שלא יסיחו דעתם מן האבלות עד לסוף היום, ובקל יכול להמנע מכך. משא"כ באבלות שזמנה נמשך ז' ימים ויש צער גדול במניעת הדבר.

וכ"כ בחזון עובדיה (הערות עמוד דש ) דהאידנא דאכשור דרי אין מקום להקל בזה אלא האבל נמשך עד ליל מוצאי תשעה באב. בילקוט יוסף דלנשים המבינות ויודעי תורה אין לנהוג כן.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.