%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

עצרת תפילה


י"ז כסלו התשע"ו מאת:נפתלי ניסן

שאלה:
שלום הרב.
חזק ואמץ לרב.

רציתי לדעת מהיא דעת הרב בנושא הפיגועים בימינו, אם צריך עצרת תפילה.

1. האם כשיש גזרה יש עניין לא להתפלל לביטול הגזירה?

2. האם רק כשיש סכנה קשה ראוי להתפלל?

3. מתי צריך להתפלל ברוב עם, כשיש גזירות קשות על העם?

4. אם אנו בזמן פוטנציאלי לגאולה כללית, מה צריך לעשות כדי להראות לקב"ה שאנו רוצים את זה?

5. כשמשה רבנו ראה שיש גזירות ומתים מעם ישראל, הוא עזב את הלימוד וכינס תפילה... יכול להיות שהוא חלילה טעה כאשר ביטל תורה?

6. ברוך ה' יש תשובה, ויש תורה ויש צניעות, מדוע בכל זאת מתים מישראל ויש גזירות מצד המוסלמים,
הרי כל התורה הזו צריכה לעמוד לנו?

7. אם יכנסו לתפילה תסכים להצטרף בכל מחיר?

בתודה- נפתלי ניסן

תשובה:
כתב הרמב"ם הלכות תעניות (פרק א הלכה א): מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור, שנאמר (במדבר י') על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות, כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו.
ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב (ירמיהו ה') עונותיכם הטו וגו', וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם.

אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה (ויקרא כ"ו) והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי, כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי. עכ"ד.

ומבואר ברברי הרמב"ם שיש מצות עשה לזעוק ולהריע בעת צרה. ואדרבא אם לא זועקים ומריעים להקב"ה בעת צרה הרי שבחטא זה בלבד עלולים להתרחש ולבוא חלילה צרות חדשות.

ובוודאי שבמקום צורך אין חשש לביטול תורה שכבר אמרו "זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד, ובעת צרה זמן תפילה היא.

זה נכון שיש תורה וצניעות וכו', אבל לצערנו אנו רחוקים משלימות, ומסיבה זו הקב"ה מעניש אותנו ברחמים מרובים מעט מעט וכמו שדרשו חז"ל במסכת עבודה זרה (דף ד עמוד א) את דברי הכתוב: (עמוס ג) "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם", ולכאורה יש להבין וכי זו הדרך להוציא את הכעס על האוהב?

אלא המשילו שם למה הדבר דומה? לאדם שנושה משני בני אדם, אחד אוהבו ואחד שונאו, מאוהבו - נפרע ממנו מעט מעט, שונאו - נפרע ממנו בבת אחת.

ואנו עדים לזה בחוש כיום, שהשם יתברך נפרע מאומות העולם בבת אחת ומישראל מעט מעט, די אם נציין את המטוס הרוסי שכל נוסעיו נספו בהתרסקות מכוונת, ואת הפיגועים בצרפת שמתו בהם יותר ממה שנהרגו בישראל במספר שנים. ב"ה.

והקב"ה ברחמיו מעורר אותנו מעט מעט על ידי המאורעות הקשים העוברים עלינו על מנת שנתקרב אליו, וידוע מה שאמרו חז"ל "אין ישראל נגאלים אלא בתשובה",- הגאולה תלויה בתשובה.

ומעתה בוודאי שמן הראוי לזעוק ולהתפלל להקב"ה שירחם עלינו ויוציאנו מאפילה לאורה - לגאולה השלימה, וברור שאם יתארגנו עצרות תפילה מצווה להצטרף אליהם.

אך חשוב לזכור שכל הגאולה תלויה בנו. וכפי שמצינו בזוהר חדש (פרשת בראשית דף טו עמוד א): "אם תבעיון בעיו" אם אתם מבקשים לדעת קץ גאולתכם אימתי תהיה ?ואימתי תבואו לארצכם? שובו אתיו- [חיזרו בתשובה] . וכדברי רבי יהודה "אין קץ הגלות נתלה אלא בתשובה שנא' היום אם בקולו תשמעו".

וככל שנתעורר יותר ונקרב בנים תועים לאבינו שבשמים על ידי זיכוי הרבים נקרב את הגאולה.

ה' יזכנו לראות פני משיח צדקנו בקרוב ממש.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.