%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

עגיל וטבעת לגבר


י"ז אב התשע"ד מאת:מנשה

שאלה:
איזה איסור יש לגבר ששם עגיל באוזן? וטבעת ביד לגבר מותר? כי יש חלק גברים שעושים בחתונות. אשמח שהרב יפרט לי בעניין

תשובה:
א. התורה אוסרת לגבר ללבוש בגדי אשה, ולאשה ללבוש בגדי גברים שנאמר (דברים פרק כב ה) לֹא יִהְיֶה כְלִי גֶבֶר עַל אִשָּׁה וְלֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה כִּי תוֹעֲבַת ה' אֱלֹקֶיךָ כָּל עֹשֵׂה אֵלֶּה:

ב. מקומות שמקובל שהגבר עונד שרשרת או עגיל או צמיד וכיוצא בזה, אין בזה משום איסור "לא ילבש". וראיה לכך שאף אבותינו כשיצאו ממצרים היה להם נזמים באזניהם ראה שמות (פרק לב ג).

ג. כיום היות ולא מקובל אצל שומרי תורה ומצוות שגבר עונד עגיל ושרשרת, [ומנהג שנהגו בו כמה ריקים ופוחזים אינו מנהג להתיר הדבר], ואף אצל אלו שאינם שומרי תורה ומצוות אינו שכיח מאוד אלא אצל קלי הדעת בלבד, אם כן הם תכשיטים המיוחדים לאשה, ויש לחשוש בזה משום איסור של "לא ילבש גבר שמלת אשה".

ברם לגבי טבעת לגבר, כיון שהרבה גברים עונדים טבעת נישואין וכדו',גם אצל אלו שהם שומרי תורה ומצוות, אם כן אינו נקרא תכשיט המיוחד לאשה ואין בזה איסור "לא ילבש".

ד. ולגבי עגיל ושרשרת לגבר יש לחשוש לאיסור נוסף שהזהירה עליו תורה "בחוקותיהם לא תלכו" כיון שהוא לקוח ממנהגי הגויים וממלבושיהם.


מקורות :
כתב ברמב"ם (הלכות עבודת כוכבים פרק יב הלכה י) לא תעדה אשה עדי האיש כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע או תלבש שריון וכיוצא בו או שתגלח ראשה כאיש, ולא יעדה איש עדי אשה כגון שילבש בגדי צבעונין וחלי זהב במקום שאין לובשין אותן הכלים ואין משימים אותו החלי אלא נשים הכל כמנהג המדינה ע"כ.

וכ"פ השולחן ערוך (יורה דעה סימן קפב) ולא יעדה איש עדי אשה, כגון שילבש בגדי צבעונים וחלי זהב במקום שאין לובשין אותם הכלים ואין משימין אותו החלי אלא נשים.ע"כ.

ומשמע שרק בבגד המיוחד לנשים יש בזה איסור משום לא ילבש, אבל סוג בגד שיש גברים שלובשים אותו אין איסור בלבישתו, שהרי אינו מיוחד לאשה, ולפי זה היה מקום לומר שאין איסור לגבר לענוד שרשרת ועגילים כיון שיש גברים שעונדים תכשיטים אלו.וכן מפורש ברמב"ם שכתב "הכל כמנהג המדינה".

אלא שיש לומר שבדבר שקלי הדעת בלבד נוהגים בו ואינו מנהג רווח בקרב הכלל כולו שייך בו איסור זה, וכן מבואר בספר "אין למו מכשול" (ח"ב פ"ב עמ' קנג) שהביא דברי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שהענין של התפשטות המנהג תלוי בבני האדם רגילים ליראי שמים ולא בפראי אדם למיניהם, ולכן פשוט שיש בזה משום איסור לא ילבש.והובאו דבריו בספר ועלהו לא יבול ח"ב (עמ' עב).

אך יש חולקים כמבואר בספר שערי הלכה ומנהג (סימן לז') אודות המנהג שנהגוגברים לצבוע שערותיהם הלבנות בשחור דכיון שכבר נפרץ הגדר ורוצים הגברים להראות יותר צעירים ולכן צובעים שערותיהם סברא
לומר שנפרץ הגדר ואף אם פרצוהו פריצים ובעיקר אינם יהודים, כבר זה נעשה ללבוש גבר ולכן צידד שם להקל עי"ש.

ולמיחש מיהא בעי דספק דאורייתא דאורייתא. ולכן אם גבר עונד עגיל יש לחוש לאיסור "לא ילבש".

אך לגבי טבעת הדין שונה- עיין בחידושי הריטב"א (מסכת שבת דף סד עמוד ב)שבזמנו נהגו הגברים ללכת בטבעת שאין עליה חותם.

ובר"ן (על הרי"ף מסכת שבת דף כו עמוד א) כתב שאין אין רגילות לצאת בטבעת בחול היו עוברין משום לא ילבש גבר שמלת אשה. אבל עכשיו שנהגו בו, הרי הוא להם תכשיט ובין בחול בין בשבת שרי.ע"כ. ומבואר דכיון דנהגו בו אין איסור לגברים לצאת בו בחול ובשבת.


איסור נוסף משום בחוקותיהם לא תלכו - כן מבואר ברמב"ם (הלכות עבודת כוכבים פרק יא הלכה א) וזה לשונו:

אין הולכין בחקות העובדי כוכבים ולא מדמין להן לא במלבוש ולא בשער וכיוצא בהן שנאמר ולא תלכו בחקות הגוים, ונאמר ובחקותיהם לא תלכו, ונאמר השמר לך פן תנקש אחריהם, הכל בענין אחד הוא מזהיר שלא ידמה להן, אלא יהיה הישראל מובדל מהן וידוע במלבושו ובשאר מעשיו כמו שהוא מובדל מהן במדעו ובדעותיו, וכן הוא אומר ואבדיל אתכם מן העמים, ע"כ.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.