%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מצות שילוח הקן בימי ספירת העומר


י"ב אייר התשע"ד מאת:אריה בוזו

שאלה:
האם אפשר לקיים מצוות "שלוח הקן" בימי ספירת העומר?

תשובה:
הנה לפי דעת רבינו הרש"ש וחלק מחכמי הסוד אין לקיים מצות "שלוח הקן" בימי ספירת העומר, אמנם לפי דרך הפשט מצוה זו נוהגת בכל מקום ובכל זמן ואפילו בשבת (לחלק מהפוסקים), לכן יש לקיים מצווה גם בימי הספירה, ובפרט שיש לחוש שאם ישהה המצוה עד לאחר ימי הספירה יפסידנה, וכבר אמרו חז"ל "מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה. [אך אם מצא קן ציפור סמוך לסיום ימי הספירה ואין חשש שיפסיד את המצוה, ימתין מלקיים המצוה עד לאחר ימי הספירה בכדי לצאת ידי המצוה לפי שורשן לדעת כולם].


מקורות:
בספר החינוך מבואר דמצוה זו נוהגת בכל זמן,אלא שבספר "בן יהוידע (קידושין ל״ט, ב ד״ה ליתני) הביא בשם הגהות הרש״ש
על הספה״ק עץ חיים שאין לקיים המצוה בעתות התפלה ובימי ספירת העומר. ועיין בספר אור לציון ח"ג עמוד קפו מה שהעיר בזה.

וכתב הג״ר יעקב הלל שליט״א בקונטרס ׳מקבציאל׳ (הױ״ל ע״י ישיבת אהבת שלום, קונטרס י) דבודאי מי שמקיים שלוח הקן גם בזמנים אלו קיים המצוה. וכל העיתים והזמנים שלימד עליהם הרש״ש, הוא דווקא לגבי מי שרצונו וכוונתו בשילוח האם
ולקיחת הביצים כדי לקיים מצות בוראו לשם תיקון המצוה בשורשה בעולמות העליונים ולתיקון אברי נפשו וגופו המתייחסים לאותה מצוה,ע״כ דבריו יעו״ש.

ובספר "שלח תשלח" הביא בשם הגרי"ש אלישיב דיכול לקיים המצוה בימי ספירת העומר ללא חשש וכן הביא הגר״ח קניבסקי שליט״א. וכן הובא בספר מבית לוי מהג״ר שמואל ואזנר
שליט״א (חלק יו״ד סי׳ ה) ושם הובא שבעל המנחת יצחק זצ״ל קיים המצוה בתקופת ספירת העומר. וכן הורה הג״ר משה הלברשטאם זצ״ל ואמר שקיים בעצמו כמה פעמים שלוח הקן בתקופת ספירת העומר. עי"ש.

ולאור זאת נראה דאם יש חשש שיפסיד מצוה זו ודאי שאין לאבד מצוה יקרה זו בידים ובפרט דחכמי הפשט דחו לה בשתי ידים.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.