%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מה מברכים על הים?


י"ט אלול התשע"ג מאת:חיים

שאלה:
מה הברכה המדוייקת שמברכים כשרואים את הים התיכון?

תשובה:
הרואה את הים מברך בא"י אמ"ה עושה מעשה בראשית. והרואה את הים התיכון שבחופי ארץ ישראל, מברך בא"י אמ"ה שעשה את הים הגדול.

מקורות:
מסכת ברכות (דף נד עמוד א) על ההרים ועל הגבעות, ועל הימים, ועל הנהרות, ועל המדברות אומר: ברוך עושה בראשית. רבי יהודה אומר: הרואה את הים הגדול אומר: ברוך שעשה את הים הגדול, בזמן שרואהו לפרקים(אחת לשלושים יום).

ופסק הרמב"ם (הלכות ברכות פרק י הלכה טו) כדברי רבי יהודה
ועי' שו"ת הרא"ש כלל ד סי' ד שאין ר"י חלוק על ת"ק.

ובשולחן ערוך (אורח חיים הלכות סימן רכח-א)פסק :
על ימים ונהרות,וכו' , אומר: בא"י אמ"ה עושה מעשה בראשית; ועל הים הגדול, והוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים, אומרים: ברוך אתה ה' אמ"ה עושה הים הגדול.

אמנם במשנה ברורה (סימן רכח ס"ק ב) כתב שהרבה אחרונים פליגי על המחבר, וס"ל דדוקא על ים אוקינוס שהוא הים הגדול שבכל הימים שמקיף את כל העולם עליו קבעו ברכה בפני עצמו. מפני גדלו אבל על ים שעוברין בו לא"י לא נקרא לענין זה ים הגדול, ומברכין עליו כמו על שאר ימים. והוסיף שכל הברכות האלו אינן אלא כשרואה אותן משלשים יום לשלשים יום.

אך בספר חזו"ע (חלק ברכות עמוד תסז) פסק כדברי מרן השו"ע.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.