%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מדוע לא מזכירים "על הניסים" בברכת מעין שלוש?


כ"ד כסלו התשע"ד מאת:ישראל

שאלה:
מדוע לא מזכירים "על הניסים" בברכת מעין שלוש?

תשובה:
בשו"ע סימן או"ח סימן רח סעיף יב מבואר שאין מזכירים מעין המאורע בברכת על המחיה בחנוכה ופורים. ונאמרו בזה מספר טעמים.

א. ברכת המזון שחיובה הוא מן התורה, לא חייבוהו להזכיר "על הניסים" אלא מכח המנהג, ברכת "מעין שלוש" שכל חיובו אינו אלא מדרבנן אפילו מנהג אין כאן.(משנ"ב ס"ק נט בשם הגר"א).

ב. במהר"ם מרוטנבורג (דפוס פראג, סי' ע), אשר ממנו יצאו מקורם של דברים הנ"ל,כתב טעם נוסף בזה"ל: כיון דליכא הודאה בברכת מעין ג'. ואין להזכיר מעין המאורע בחנוכה ופורים אלא היכא דאיכא הודאה בתפלה. ע"כ.[טעם זה צריך ביאור שהרי אנו מזכירים הודאה בברכת "מעין שלש" כפי שאנו אומרים "ונודה לך ה' אלוקינו על הארץ ועל המחיה" ?וצ"ע לעת עתה].

ג.טעם נוסף הובא בספר מנחת עני (סי' ב) שלפי המבואר בגמרא מסכת ברכות (דף כט) אין אומרים במוצאי שבת את "תפילת הביננו". משום שצריך לומר אתה חוננתנו ואי אפשר לקצרה משום שאינה ברכה, ואילו יקצרוה יסברו שהיא ברכה בפני עצמה ככל ברכות שמונה עשרה.
אבל הזכרת שבת וי"ט בבהמ"ז, אם טעה ולא הזכיר בבונה ירושלים צ"ל בא"י אשר נתן וכו'. ואף בר"ח צ"ל ברכה בפ"ע בלי שו"מ. ולכן אין לחוש פן יהיה נראה כאילו היא ברכה בפ"ע. ולפ"ז א"ש מה שאין להזכיר חנוכה ופורים בברכת מעין שלש, משום שאין להם קביעות ברכה בפ"ע בשום פעם, ודמי ממש להבדלה שבברכת הביננו. עכ"ד.

ולהלכה ראה בשו"ת יביע אומר (חלק ג - אורח חיים סימן לו)
שלכתחילה אין להזכיר בחנוכה ופורים בברכת מעין שלש. ואם הזכיר אינו חוזר.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.