%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

לימוד תורה לפני מתן תורה


י"א אב התשע"ד מאת:רועי

שאלה:
מה למדו אבותינו, בני ישראל ושבט לוי לפני מתן תורה? הרי רק אחרי קריעת ים סוף היה קבלת התורה. ויש מקורות למה שהם למדו?

תשובה:
אמרו רבותינו במסכת יומא (דף כח עמוד ב) מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם. היו במצרים - ישיבה עמהם, היו במדבר - ישיבה עמהם, אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה,יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה, יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה.

ועוד אמרו שם : אמר רב: קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, שנאמר (בראשית כו) עקב אשר שמע אברהם בקלי וגו'.אמר רבא ואיתימא רב אשי: קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין, שנאמר תורתי - אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה.

הרי שאבותינו אבות האומה עסקו בתורה אחד תורה שבכתב ואחד תורה שבע"פ. למרות שעדיין לא ניתנה תורה .

ועוד מצינו במדרש (ב"ר פרשת ויגש פרשה צה) ואת יהודה שלח לפניו ...להתקין לו בית ועד שיהא מורה בו דברי תורה ושיהיו השבטים לומדים בו.
...ללמדך שבכל מקום שהיה יעקב יושב היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו. ע"כ.

ומהיכן למד אברהם את התורה? נחלקו החכמים במדרש (שם) :רבן שמעון אומר נעשו שתי כליותיו כשתי כדים של מים והיו נובעות תורה, רבי לוי אמר מעצמו למד תורה, שנאמר (משלי יד) מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב ע"כ.

ובבראשית רבה (פרשת חיי שרה פרשה סא) הביא זאת בסגנון אחר:

ר' שמעון בן יוחאי אומר אב לא לימדו, רב לא היה לו, מהיכן למד אברהם אבינו את התורה? אלא זימן לו הקדוש ברוך הוא שתי כליותיו כשני רבנן והיו נובעות ומלמדות לו חכמה הה"ד אברך את ה' אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותיי. ע"כ

ומכאן אנו למידים שאבותינו עסקו בתורה עוד בטרם שניתנה, ומצינו עוד שהיה לאברהם אבינו ארבע מאות פרקים!!! במסכת עבודה זרה, בעוד שבידינו קיימים חמישה פרקים בלבד. ועסקו בכל התורה שיש בידינו היוןם ויותר מכך אף שעדיין לא נמסרה להם תורה שבכתב ושבע"פ.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.