%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

לדבר עם עובדת בטלפון על חשבון זמן העבודה


כ"ו אייר התשע"ד מאת:טובה

שאלה:
שלום . האם כשחברה מתקשרת אלי על חשבון זמן העבודה שלה , האם אני יכולה להמשיך לשוחח עמה, או שזה כמו לסייע לעבירה?

תשובה:
תשובה: עובד שכיר המדבר בטלפון שיחות פרטיות חסרות תוחלת באמצע שעות עבודתו. הרי הוא גזלן גמור. ולכן כל מי שמשוחח עמו בשעות העבודה נחשב כמסייע לגנב. שאלמלא לא היה משוחח עמו, העובד לא היה מדבר והיה עושה מלאכתו . ולכן אסור לדבר עמה בשעות העבודה אלא שיחות קצרות וענייניות שאי אפשר לדחותן לאחר שעות העבודה.


מקורות :
כיון שהיום (כו אייר) הוא יומא דהלולא של רבינו הרמח"ל ראיתי להעתיק לשונו בעניין זה :

וזה לשונו בספר מסילת ישרים (פרק יא):
הנה אנחנו רואים, שאף על פי שלא רוב בני האדם גנבים בגלוי הם, דהיינו שישלחו יד ממש בממון חבריהם לקחת ולשום בכליהם, אף - על - פי - כן, רובם טועמים טעם גניבה במשאם ומתנם במה שיורו היתר לעצמם להשתכר איש בהפסידו של חבירו ויאמרו, להרויח שאני. ואולם לאוים הרבה נאמרו בגזל: לא תעשוק, לא תגזול, לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו, לא תונו איש את אחיו, לא תשיג גבול רעך. הן כל אלה חילוקי דינים שבגזל, כוללים מעשים רבים מן המעשים הנעשים בכלל המשא והמתן המדיני, ובכולם איסורים רבים. כי לא המעשה הניכר ומפורסם בעושק ובגזל הוא לבדו האסור.
וכבר פטרו את הפועלים העושים אצל בעל הבית מברכת המוציא ומברכות אחרונות דברכת המזון. ואפילו בקריאת - שמע, לא חייבום לבטל ממלאכתן אלא בפרשה ראשונה בלבד (ברכות טז). קל וחומר בן בנו של קל וחומר לדברי הרשות, שכל שכיר יום אסור בהן שלא לבטל מלאכתו של בעל הבית. ואם עבר, הרי זה גזלן. הנה אבא חלקיה, אפילו שלום לא השיב לתלמידי חכמים שנתנו לו שלום, שלא ליבטל ממלאכת רעהו (תענית כג). ויעקב אבינו עליו השלום מבאר בפיו ואומר (בראשית לא): הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני. מה יענו איפוא העוסקים בהנאותיהם בשעת מלאכה ובטלים ממנה, או כי יעסקו בחפציהם איש לבצעו.

כללו של דבר: השכור אצל חבירו לאיזה מלאכה שתהיה, הנה כל שעותיו מכורות הן לו ליומו, כענין שאמרו ז"ל (ב"מ נ"ו): שכירות מכירה ליומיה. וכל מה שיקח מהן להנאת עצמו באיזה אופן שיהיה, אינו אלא גזל גמור. ואם לא מחלו, אינו מחול, שכבר אמרו רבותינו ז"ל (יומא פו): עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו. ע"כ.

ועולה ברור מדבריו שכל מלאכה א עסוק אחר זולת מלאכת אדדונו הוא גזל גמור.

אמנם שיחות פרטיות שהם קצרות וענייניות אין דרך בעה"ב להקפיד, וכל המעבידים יודעים שאי אפשר להמנע מעשיות שיחות דחופות אלו באמצע העבודה, ומוחלים על כך.

אלא א"כ יאמר בעה"ב שהוא מקפיד גם על כך, שאז יש ליישם את דרישות המעביד.

והמדבר עם השכיר שמפטפט באמצע שעות עבודתו הרי הוא נחשב כמסייע לגנב והמסייע לגנב כגנב- כן כתב הטור (חושן משפט הלכות גניבה סימן שנו) וזה לשונו : אסור לקנות מן הגנב שום דבר והקונה ממנו עון גדול הוא שמחזיק ידי עוברי עבירה שגורם לו לגנוב פעם אחרת שאם לא ימצא קונה לא היה גונב: וכן איתא במסכת קידושין (דף נו:) אמרי לאו עכברא גנב אלא חורא גנב:

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.