%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

לבייש בעלי גאוה


י"ח אדר התשע"ה מאת:אהרון

שאלה:
כבוד הרב אני מכיר כמה אנשים רשעים שהם חנפנים וגאוותנים עם עזות מצח והם רבים עם מי שלא נותן להם כבוד, ופעמים שמעלים אותם לש"צ והם אינם ראויים לכך.
ושאלתי היא: א. האם מותר לבייש אותם ברבים? תוכחה הם לא מקבלים כי הוכחתים בסתר והם בזו לי בחיוך. ב. במידה ומותר, באיזה דרך לבייש אותם כדי לשבר את רוחם כדי שיקבלו קצת שפלות? ג. במידה ואין דרך להכניס בהם ענוה האם מותר להכותם כדי "לגדע קרני רשעים"?

תשובה:
אמרו רבותינו במסכת ערכין (דף טז עמוד ב) תניא, אמר רבי טרפון: תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה, אם אמר לו טול קיסם מבין עיניך, אמר לו טול קורה מבין עיניך. אמר רבי אלעזר בן עזריה: תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח.

ובספר סדר היום (פירוש משנת בן חמש שנים) כתב שאין ראוי לאדם לישר אחרים עד שיישר את עצמו כי האדם שראוי להוכיח צריך שיהי' הוא כבר מנוקה ומשופה ולא ימצא בו עון אשר חטא, ואח"כ יוכיח את אחרים, כמ"ש "התקוששו וקושו" שלא יאמר טול קיסם מבין שינך, ויאמרו לו: טול קורה מבין עיניך.

והיות ולצערנו לא זכינו לנקות את עצמינו ממידות המגונות איך נבוא ונוכיח אחרים? וכל שכן שאין לביישם ברבים שהרי כבר הזהירה התורה על כך (ויקרא פי"ט)"ולא תשא עליו חטא", ופירש רש"י שאין לביישו ברבים.

וכמובן שאין היתר להרים יד על חבירו ולהכותו, ולכל היותר תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה.הוספה :
עי' חינוך (מצוה רלט) דאם לא קיבל מצוה לביישו, אולם במנחת חינוך ביאר דהיינו בדברים שבינו לבין המקום אבל בדברים שבין אדם לחבירו אין מכלימים אותו.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.