%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

לא ילבש


ב' כסלו התשע"ד מאת:רותם

שאלה:
האם מותר לגבר לשים בושם? ואם לא, בכמות קטנה, יהיה מותר?

תשובה:
מותר לגבר להתבשם בכמות קטנה של בושם המיועד לגברים, ואף תלמיד חכם מותר באופן שיתן את הבושם על בשרו ולא על בגדו. אך כמובן שלא ירבה בבושם אלא ישים כמות קטנה בלבד .

מקורות:
אמרו רבותינו במסכת ברכות (דף מג עמוד ב) ששה דברים גנאי לו לתלמיד חכם: אל יצא כשהוא מבושם לשוק, - ואמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: במקום שחשודים על משכב זכור. אמר רב ששת: לא אמרן אלא בבגדו, אבל בגופו - זיעה מעברא ליה. אמר רב פפא: ושערו כבגדו דמי; ואמרי לה, כגופו דמי.ע"כ.

וכן פסק הרמב"ם הלכות דעות פרק ה הלכה ט וזה לשונו: ...לא יצא מבושם לשוק, ולא בבגדים מבושמים ולא ישים בושם בשערו, אבל אם משח בשרו בבושם כדי להעביר את הזוהמא מותר,ע"כ. ומבואר מדברי הרמב"ם שמי שאינו תלמיד חכם מותר לו לצאת מבושם לשוק, ואף לתלמיד חכם לא אסרו אלא על בגדו ושערו ובמקום שחשודים וכו'[ אבל בלאו הכי מותר בכל אופן אם כוונתו להעביר הזוהמה.[וביאור זה יתאים לחד פירוש בכס"מ, ודברי הרי"ף בברכות לא : מסייע לפירוש זה, ועי' צל"ח ברכות מג:, וכן לפירוש הלח"מ דבגופו שרי והרמב"ם בא לאפוקי ידו].

אלא שהיה מקום לדון מצד איסור דלא ילבש, ואכן אם יתבשם בבושם השייך לנשים ודאי שעובר על לאו זה. אך אם מתבשם בבושם השייך לגברים אין בזה איסור של "לא ילבש" כיון שאין זה מלבוש ותכשיט אשה כלל.

וראה ברמב"ם (הלכות עבודת כוכבים פרק יב) שכתב "לא יעדה איש עדי אשה, כגון שילבש בגדי צבעונין וחלי זהב במקום שאין לובשין אותן הכלים ואין משימים אותו החלי אלא נשים, הכל כמנהג המדינה. עכ"ל. ומבואר מדעתו שהלכה זו תלויה במנהג המדינה, וכיון שהיום מצוי מאוד שגברים מתבשמים במיני בשמים השייכים לגברים, נמצא שהוא "עדי איש" ומותר. [ועי' שו"ת באר משה ח"ד סימן קיט מה שכתב בזה].

אך כל זה בבושם קל, אבל אם מתבסם הרבה, איכא גנאי בדבר, מלבד דדרך נשים הוא ויש לחוש ללא ילבש. ובשו"ת באר שרים סימן נט העלה שבבושם של גברים שיש לו ריח קל, בני תורה יחמירו דגנאי הוא להם לצאת לשוק בכה"ג, ובמקום זיעה וחום בקיץ בוודאי יש להקל דלאו תיקוני אשה הוא .עי"ש. ולע"ד העיקר כמו שכתבתי שעל בשרו זיעא מעברא ליה כדינא דגמרא וכמו שנפסק ברי"ף וברמב"ם.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.