%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

כמה שאלות בבקשה


א' אב התשע"ד מאת:דני

שאלה:
1. האם מותר בשבת להסיר את הביצים מהפלטה ולשטוף במים את הקליפה על מנת שהביצה תתקרר ונוכל לקלפה בקלות? או שזה יבשל את המים?

2. קרה פעמיים שהיה אזעקה ומישהי מהלחץ הפסיקה באמצע ברכת המזון ודיברה. מה הייתה צריכה לעשות, לחזור להתחלה או להמשיך מאיפה שהפסיקה?

3. האם בשבת מותר לי לשים כיסא ליד מתג של המזגן , ולא לומר כלום לילדי בן ה-3, אבל לקוות בלב שהוא יעלה על הכיסא וידליק אותו כי חם מאוד והיה תקלה בשעון שבת, זה מותר?

4. האם יש מעלה שילדים בני שנתיים ושלוש יאמרו פרקי תהילים אפילו שטועים מעט בהגיית המילים?

5. אם האמבטיה ובית הכיסא באותו חדר ומקלחים ילדים, אי אפשר שלא לדבר. האם אסור לדבר בבית הכיסא הילכתית או שזה רק המלצה? מה עושים במקרה כזה? אם נאמר רק את המילים ההכרחיות, יהיה לילד חוויה לא נעימה להתקלח.

6. אם אני רגילה להתפלל כל בוקר שחרית, האם ביום שבת מותר לומר ברכות השחר, לשתות משקה חם ועוגיה ואז להתפלל? כיוון שהבעל חוזר מבית הכנסת אחרי שעתיים ויש חולשה.

תודה רבה

תשובה:
1. מותר להוציא את הביצים מסיר החמין בשבת כשהם רותחים ולשוטפם במים קרים על מנת לצננם, וכל זה כאשר מדובר במים צוננים מרובים, אבל אם שופך עליהם מים צוננים מועטים, יש לחוש בזה לבישול המים.

2. הפוסק באמצע ברכת המזון בין באונס ובין ברצון, כשהוא חוזר, חוזר למקום שפסק ואינו חוזר לראש. ואם שהה כדי לגמור את כולה מתחילה ועד סוף, ופסק באמצע הברכה, כשהוא חוזר, חוזר לתחילת הברכה שפסק בה בלבד.

3. הקטן אינו חלילה "גוי של שבת", ואין להורים לההעזר בילד על מנת לבצע עבורם מלאכות האסורות בשבת בין במישרין ובין בעקיפין.

4. אף קטנים כבני שנתיים ושלוש הקוראים תהילים יש בזה מעלה ואף שטועים בהגיית המילים והתיבות אין בכך כלום ועל זה נאמר "ודילוגו עלי אהבה".(שיר השירים רבה פרק ב' סימן יג).

5.בעיקרון אין לדבר בבית הכיסא כלל, כמבואר בתלמוד בבלי (ברכות דף סב:)וכתבו האחרונים שאין לדבר בבית הכסא כדי לא לתת לחיצונים מקום להאחז בעניין הקול והדיבור של האדם כי קדוש הוא. אך לצורך גדול מותר לדבר בבית הכיסא.

6. אם את מרגישה חולשה ואין ביכולתך להתפלל ולכוון בתפילה קודם האכילה עד שתטעמי דבר מה אפשר להקל בדבר, ובפרט לאשה.


מקורות והוספות :
1.אם הביצה לא הונחה בכלי שני אלא שהוציאוה ביד או במצקת רותחת דינה ככלי ראשון שמבשל כדי קליפה, כמבואר בחיי אדם (כלל כ סעיף ה). ואף אם הוציאוה והניחוה בכלי שני שאז דינו ככלי שני כמו שנתבאר בשו"ת אור לציון ח"ב (פ"ל אות טז. עמ' רלט) דדבר גוש בכלי שני אינו מבשל כלל, ולכן אם הוציא תפו"א וכיו"ב מכ"ר והניחו בכ"ש אפילו שהוא עדיין חם בכדי שהיד סולדת בו מותר ליתן עליו מרק קר וכן מותר נמי להניחו בתוך מרק קר או מים. ע"ש. מ"מ יש החוששים לדבר גוש שדינו ככלי ראשון שמבשל.כן מבואר בש"ך יו"ד סימן צד סק"ל, ומשנ"ב או"ח סימן שיח ס"ק סה. ובמקום שאפשר להחמיר בקל ראוי לחוש לדבריהם להחמיר.
ובמים מרובים -עי' משנ"ב סימן שיח ס"ק עז דאינן מתבשלים, ואף דבאמבטי יש מחמירים עי"ש. מ"מ הכא לא הוי פס"ר ובדבר שאינו מתכוון מותר לכתחילה.

2. הפוסק באמצע ברכת המזון -ע"פ המשנ"ב סימן קפג ס"ק כה.

3.ע"פ מ"ש המשנה ברורה (סימן שמג סעיף א) שאסור ליתן לתינוק דבר מאכל של איסור אפילו לשחוק בו שמא יאכלנו דהוי כמאכילו בידים [מ"א]:עיי"ש. וה"ה הכא.

4. אף שלא הגיעו לחינוך, טוב להרגילם בדברי תורה וקדושה,כעובדא דרבי יהושע בן חנניא שמיום שנולד אמו הביאה עריסתו לבית המדרש. ועי' מגן אבות לרשב"ץ על אבות פ"ב שהיה לרבי יהושע בן חנניא יתרון על חבריו שלא שמע לעולם מיום שנולד אלא דברי תורה.

5. הנה בגמרא ברכות סב: משמע שאף שלצורך גדול אין לדבר בבית הכיסא זולת בשעת סכנה דשרי עי"ש. והרמ"א באו"ח סימן ג סעיף ב פסק כן להלכה שאין לדבר בבית הכסא.וכתב המשנה ברורה ס"ק ד דלצורך גדול אפשר דמותר לדבר כל זמן שאינו נפנה עיי"ש.וכ"כ הכה"ח סק"ו. / ענין אחיזת החיצונים כה"ח(סימן ג סק"ו) בשם ספר סולת למנחה.

6. ע"פ המבואר בסימן פט סעיף ד ובכה"ח ס"ק מ.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.