%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

כיון המיטות בחדר שינה


ב' אייר התשע"ד מאת:נתנאל

שאלה:
כבוד הרב! רצינו לשאול באיזה כיון עדיף לשים את המיטות בחדר שינה, כי הבנו שיש צד שההלכה ממליצה עליו יותר?

תשובה:
בדבר זה נחלקו בין הפשט והקבלה, והיא מחלוקת קדומה בין התלמוד בבלי לזוהר הק'. ולהלכה מה שתעשה זה טוב. ודעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד.

מקורות :
אמרו רבותינו ז"ל במסכת ברכות (דף ה עמוד ב)...אמר רבי חמא ברבי חנינא אמר רבי יצחק: כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים, שנאמר (תהלים י"ז) וצפונך תמלא בטנם ישבעו בנים. רב נחמן בר יצחק אמר: אף אין אשתו מפלת נפלים; כתיב הכא: וצפונך תמלא בטנם, וכתיב התם (בראשית כ"ה) וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה.

ובשו"ע או"ח סימן ג סעיף ו' כתב שאסור לישן בין מזרח למערב [משום שהשכינה במערב] אם אשתו עמו ונכון להזהר בזה אפילו אין אשתו עימו עכ"ד.

ובמשנה ברורה (סימן ג ס"ק יא) הביא בשם בתשובת מנחם עזריה שפסק כמו שכתב הזוהר (פרשת במדבר) שיהא ראשה ומרגלותיה של המטה זה למזרח וזה למערב, והסכים שם שיהא הראש למערב וכ"כ בארצות החיים בשם כמה אחרונים. ומ"מ פסק המשנה ברורה שם שטוב יותר לכתחילה לנהוג כהשו"ע כי בתשובת בנין של שמחה כתב בשם הגר"א שאמר שגם כוונת הזוהר הוא כהגמרא ולא כפירוש הרמ"ע הנ"ל: עכ"ד.

ובכה"ח סימן ג ס"ק טז פסק דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד מ"מ יש להזהר כדעת הזוהר והאר"י ז"ל.

וכיון שמחד יש לנו את הבטחות דברי רבותינו בעלי התלמוד ומאידך דברי הזוה"ק ובשער המצות (פרשת בראשית) הפליג בסודות הענין, לכן העיקר לדינא דעביד כמר עביד וכו'.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.