%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

כבוד הבעל!!!


כ"ט טבת התשע"ד מאת:יהושע

שאלה:
שלום כבוד הרב. רציתי לשאול האם בהלכה אישה חייבת לקום מפני בעלה כפי שקמה מפני אביה כשנכנס לחדר?

תשובה:
אף שהאשה חייבת בכבוד בעלה, מכל מקום לא מצינו חיוב קימה והידור אלא בחכם ובזקן בלבד שהתורה צוותה עליהם במפורש שנאמר "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן". ואם היה בעלה חכם או זקן, יש מן הפוסקים שכתבו שהאשה חייבת לעמוד מפניו. ויש שכתבו שאף שכן הוא מעיקר הדין מ"מ כיון שמסתמא הבעל מוחל על כבודו ולכן אינה צריכה לקום מפניו.

מקורות:
כתב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה כ): וכן צוו חכמים על האשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח. עד כאן דבריו. ומדברי הרמב"ם למדנו שהאשה חייבת בכבוד בעלה.

והנה בס' ארעא דרבנן (מערכת כ' אות של"ג) הסתפק בחיוב "כבוד אשה לבעלה" אם הוא דאורייתא או רק דרבנן. וכ' עלה בעפרא דארעא שם (אות נ"ט) וז"ל, נ"ב מהך דאיש אמו ואביו תיראו דדרשו ז"ל איש סיפק בידו לעשות כו' מוכח דחיובה מה"ת דאי מדרבנן האיך תדחה מצות כיבוד אב ואם דאורייתא, דהך קרא דאיש אמו גו' כ' הרא"ם וז"ל אם אינו ענין למורא תנהו ענין לכבוד עכ"ל.

ובשו"ת בצל החכמה( חלק א סימן סט אות ו) תמה על כך דאטו משום חיוב כבודה לבעלה דחינן מצות כבוד או"א דאוריי' הא ודאי אי אפשר דלו תהא חייבת בכבוד בעלה דאוריי' מ"מ כבוד אבי' קודם אלא ודאי דמשום שעבודה לבעלה הוא דאין סיפוק בידה לקיים מצות כבוד או"א. ובודאי מוכח מכאן כי שעבודה לבעלה דאוריי' אבל כבוד בעלה מאן דכר שמי'.עכ"ד ומ"מ מדברי הרמב"ם שהבאנו לעיל מוכח דחייבת בכבוד בעלה, ועי' בשו"ת דברי יציב חלק אורח חיים סימן ה שהאריך בענין זה.

ומכל מקום חשוב לציין שכשם שהאשה חייבת בכבוד בעלה , כך הוא חייב בכבודה וכמו שכתב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט) וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז.

ובספר קימה והידור (פ"י) הביא בשם ספר איילת השחר (קידושין ל:) דאשה אינה צריכה לקום מפני בעלה.דחיובי אשה לבעלה אינו מדין כבוד אלא דהאשה מצווה לעשות רצונו של בעל עי"ש.
ואם היה בעלה זקן או חכם דעת השבט הלוי הובא בספר "והדרת פני זקן" (עמוד ו' הערה יב) דמסתבר דחייבת לעמוד מפניו. ועי' בשו"ת התעוררות התשובה סימן קכו.

אולם בספר פאת שדך(ח"ג סימן קט) דלא ראינו שאשה תעשה הידור לבעלה עי"ש.וכ"כ הגר"ח קנייבסקי שליט"א בספר שאלת רב (ח"א פ"ה אות ט) דאף דאשה חייבת לכבד את בעלה ומעיקר הדין אם היה זקן או חכם היתה צריכה לקום מפניו מכל מקום סמכינן על כך שהבעל מוחל לאשתו ואינה צריכה לקום מפניו.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.