%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

טלית בהלוויה – לועג לרש


כ"ד תמוז התשע"ד מאת:ציון

שאלה:
כבוד הרב איך יש אבלים בשעת הלוויה שהם מעוטפים בטלית גדול? הרי זה לועג לרש, ואיך את המת עצמו מכסים בטלית?

תשובה:
כל המושג של "לועג לרש" נאמר שאין לאדם חי לעשות פעולות שמת אינו יכול לעשותן. ולכן אסור לאכול בפני המת, וכן אין ללכת עם ציציות מגולים בבית הקברות, ואמרו רבותינו ז"ל(ברכות דף יח עמוד א) :

לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא, ואם עושה כן עובר משום (משלי י"ז) לועג לרש חרף עושהו!

ועי' רש"י (במסכת סוטה דף מג עמוד ב) שאסור לקרות ק"ש בארבע אמותיו של מת משום לועג לרש "שזה קורא וזה אינו יכול לקרות" - ועיקר הלעג שהחי עושה פעולה שהמת אינו עושה.

אבל כאשר אף המת לבוש בטלית, אין כאן משום לועג לרש שהרי גם הוא לובש כמותם ואין לעג עליו בזה.

ולגבי האבלים העטופים בטלית בשעת הלוויה (מנהג בני תימן): אפשר לומר כיון שנהגו בזה "לכבודו של מת", שזהו "עטיפת הראש" שהיה בזמן התלמוד, אין כאן משום לועג לרש.

ומטעם זה נהגו גם להספיד ולומר בפני המת "דברי תורה" אף שיש איסור לומר דברי תורה בפני המת, לא חששו בזה ללועג לרש, משום שדברי התורה נאמרים לכבודו של מת.

מקורות נוספים:

אין לאכול בפני המת - שו"ע יו"ד סימן שמא א ובש"ך ג/ אין ללכת עם ציצית מגולה בבית הקברות שו"ע או"ח סימן מה -/ כשהמת לבוש בציצית אין כאן משום לועג לרש כן מבואר בתורת האדם לרמב"ן שער הסוף - ענין ההוצאה עי"ש./ וראה בשו"ע סימן שנא שכתב אין קוברים את המת אלא בטלית שיש בה ציצית.ועי' רמ"א ופת"ש שם, ושו"ת שבט הלוי ח"ח סימן רנד./דברי תורה בשעת הספד עי' שו"ת יבי"א ח"ד יורה דעה סימן כט.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.