define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor'); הכנסת עוף שהיה מבושל מערב שבת לתוך התנור ביום שבת על מנת לחממו - יודעי בינה

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

הכנסת עוף שהיה מבושל מערב שבת לתוך התנור ביום שבת על מנת לחממו


ט"ו אייר התשע"ז מאת:עזרא

שאלה:
שלום כבוד הרב. האם מותר להכניס עוף מבושל לתנור בשבת כשהתנור במצב שבת?

תשובה:
אסור להכניס בשבת עוף לתנור הנמצא במצב שבת, למרות שהעוף בושל כל צורכו מערב שבת, ואין בו רוטב כלל - והטעם הוא משום שנראה כמבשל בשבת.


מקורות:
עי' שו"ע רנ"ג ב, בדיני חזרה שהתיר דווקא על גבה אבל לא לתוכה. ועי' משנ"ב ס"ק נח דטעם האיסור הוא דכיון שהוא מעמיד לתוכה כדרך שמבשלין בה תדיר, נראה כמבשל.
ולגבי תנורי חשמל שבזמנינו כתב בשו"ת מנחת יצחק (ח"ג סימן כח) שאסור להחזיר לתוכה גם כשהם קטומים. וכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל. והגר"נ קרליץ (חוט שני ח"ב פכ"ו ס"ק ו). והכי נקטינן.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.