%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

הוצאת ציציות בחוץ


כ"ט אלול התשע"ד מאת:שמעון

שאלה:
כבוד הרב שלום . האם לספרדים מותר ללכת עם ציציות בחוץ?

תשובה:
מותר לספרדי להוציא את הציציות בחוץ, ואדרבא בזה מקיים את המצוה בייתר הידור, וכמו שכתב מרן השו"ע שקיבלנו הוראותיו. אך ע"פ הקבלה ומנהג הספרדים מקדמת דנא היה להצניע הציציות. ועל כן כל אחד יעשה כמנהג אבותיו ורבותיו בזה.

מקורות:
כתב מרן השולחן ערוך עיקר מצות טלית קטן ללובשו על בגדיו כדי שתמיד יראהו ויזכור המצות. (שו"ע סעיף יא ).

ובבית יוסף (בסימן ח) דייק כן מדברי הטור שכתב בסימן כ"ד שכתב וזה לשונו "אע"פ שאין אדם חייב לקנות טלית בת ארבע כנפות כדי שיתחייב בציצית אלא דוקא אם רוצה להתכסות בטלית בת ד' כנפות חייב להטיל בה ציצית. מ"מ טוב ונכון להיות כל אדם זהיר וזריז במצות ציצית שיהיה לו בגד קטן מצויץ שילבש אותו כל היום כי עיקר מצותה על זכירת המצות ובכל שעה ובכל רגע צריך לכך, דוגמא לדבר כאדם המזהיר לחבירו על ענין אחד שקושר קשר באזורו כדי שיזכרנו וע"כ יש בה ה' קשרים כנגד ה' חומשי תורה וד' כנפים שבכל צד שיפנה יזכור" עכ"ל. ומדבריו נראה שעיקר מצות טלית קטן ללבשו על בגדיו כדי שתמיד יראהו ויזכור המצות וכך כתב הנמוקי יוסף (ציצית יב.) בשם הריטב"א:

ובמשנה ברורה (ס"ק כו) הביא משום דכתיב וראיתם אותו. ועיין עוד בדבריו שכתב שהמשימין הציצית במכנסים עתידין ליתן את הדין והרחיב בזה, ובערוך השולחן (אורח חיים סימן ח סעיף יז) וכן אותם התוחבים הטלית קטן בהמכנסים אין דעת חכמים נוחה מהם

אך מאידך עיין בכה"ח (ס"ק מג) הביא שרבינו האר"י היה לובשו למטה משאר מלבושיו ע"ג חלוקו,וכתב בשער הכוונות שאותם המתייהרים ללובשו על כל בגדיהם טעות גדול בידם היפך האמת.
עוד מבואר בשער הכוונות וזה לשונו, ודע כי האדם צריך להסתכל בציציותיו בכל שעה שנאמר וראיתם אותו. וביאר הגרב"צ אבא שאול זצ"ל בספרו אור לציון (חלק ב' עמוד כ"ז) שאפשר לקיים זאת, שבכל פעם שרוצה להסתכל, יגלה את הציציות ויסתכל.והביא עוד בשם הגאון רבי עזרא עטיא זצ"ל שהמוציא ציציותיו יש לו לחוש למוציא לעז על ראשונים.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.