%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם תהילים נחשב ללימוד תורה? והאם יברך ברכות התורה על תהילים?


כ"ו אב התשע"ג מאת:ששון

שאלה:
האם צריך לברך ברכת התורה בבוקר לפני שקוראים תהילים. משום ששמעתי בשם רבי חיים מוואלז'ין שדוד המלך שביקש שהעוסק בתהלים יחשב כעוסק בנגעים ואהלות ולא מצינו שתפילתו התקבלה?

תשובה:
המשכים בבוקר לקרוא תהלים חייב לברך ברכת התורה .שהרי תהילים הוא חלק בלתי נפרד מהתורה. אלא שדוד המלך ביקש שהקורא תהילים יחשב כאילו עסק בנגעים ואהלות שהם סוגיות קשות וחמורות מאוד, ועל זה אמר רבי חיים מוולאזי'ן שלא שמענו שבקשתו התקבלה. אך ודאי שהקורא תהלים נחשב כעוסק בתורה לכל דבר וענין.


מקורות:
כתב השו"ע (או"ח סימן מז-ב)צריך לברך בין למקרא ובין למשנה ובין לתלמוד.ובסימן (מו-ט) כתב השו"ע :לא יקרא פסוקים קודם ברכת התורה אע"פ שהוא אומרם דרך תחנונים, ויש אומרים שאין לחוש, כיון שאינו אומרם אלא דרך תחנונים וסיים השו"ע ונכון לחוש לסברא ראשונה. עכ"ד.
הרי לפנינו שמרן השו"ע פסק בסתם כסברא ראשונה שאין לקרוא פסוקים אף דרך תחנונים קודם ברכת התורה.וכ"כ הכה"ח ס"ק נה שדעת מרן השו"ע לפסוק דחייב לברך ברכת התורה, וכ"כ הרמב"ם בתשובה בפאר הדור סימן קד. וזה לשונו: לעולם צריך שיברך על התורה קודם קריאה, ואפילו פסוק אחד, ואין חילוק אם יקרא דרך תחנה ובקשה,יהיה מה שיהיה,עכ"פ צריך לברך עכ"ל.וכ"כ הברכ"י אות יד,ועוד רבים מהאחרונים עיי"ש.
[עי' ערוך השולחן סעיף יד שדייק להיפך. ואינו מובן, דלא די מה דקיימא לן סתם ויש הלכה כסתם אלא שכאן שנה לעכב/ ועי' שו"ת יוסף אומץ סימן סו מה שכתב בזה/ ונראה דאף לשיטה שהביא מרן השו"ע בשם י"א היינו דווקא אם אומרם דרך תחנונים, אבל כשקורא תהלים בסתם, אף הם יודו דיברך ברכת התורה].
קריאת תהילים כחלק בלתי נפרד מהתורה: ראה שו"ע יו"ד סימן רמו סעיף ד חייב אדם לשלש לימודו שליש בתורה שבכתב דהיינו הארבעה ועשרים [ספרים] וכו'.- הרי שהוא חלק ממצוות ת"ת. וכן יש לדייק מדברי השו"ע יו"ד שפד -א.עי"ש.וכן לגבי ת"ב מבואר דאין לקרוא תהילים, עי' אור לציון ח"ג פרק כט-א.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.