%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם מותר לחרוך מצה שבורה בכדי תראה שלימה ללחם משנה?


כ' ניסן התשע"ד מאת:יעקב

שאלה:
האם מותר לחרוך מצה שבורה בכדי תראה שלימה "ללחם משנה" ?

תשובה:
אם המצה עגולה ונראת כשלימה אלא שנשברה מעט בקצוותיה, יש להתיר לחרוך את קצוות המצה בכדי שתראה שלימה.ובלבד שיעשה כן מערב יו"ט. אולם אם המצה חצויה, נראה שלא יועיל לה החריכה, כיון שגם לאחר החריכה לא תראה כשלימה אלא כחצי מצה חרוכה.

מקורות הדין:
כתב מרן השו"ע (קסח -ב)אם יש לאדם שני חצאי לחם, ואין לו לחם שלם יחברם יחד בעץ או בשום דבר שלא יהיה נראה ודינו כדין שלם ואפילו בשבת יכול לחברם.

וביאר המשנה ברורה (סק"ח) דדוקא באופן שלא יראה חיבורו אבל אם ניכר חיבורו ע"י קיסם לא מיקרי שלם עי"ש. ומשמע דענין שלם תליא במראית העין, ויש ללמוד מכאן למה שנתבאר דאם המצה נראית שלימה יועיל לה תיקון ע"י חריכה כדי להשוותה כשלימה.[ולפי דברי מרן השו"ע אפשר דאף ביו"ט מותר לעשות דלאו שמיה תיקון, אלא שיש לחלק בין חיבור קיסם דלאו מידי קעביד, לבין חריכת מצה] דהוי מלאכה גמורה בשבת].

והנה בספר אשרי איש(פסח עמוד שצ)כתב שלא יועיל לחרוך באש את קצות המצה בשביל לעשותה שלמה, ואף אסור לחרוך מצה שבורה בחג הפסח כדי שתראה שלימה, דכיון שאין זה מועיל לענין שיקרא שלם, ממילא הווי מבעיר שלא לצורך.

אולם בספר הליכות שלמה (ימי הפסח עמוד שלא) כתב דמצה שנשתברה בקצוותיה, אין לחורכה ביו"ט כדי שיהיה לה דין שלימה משום איסור מתקן . ובציונים למטה הביאו בשמו דבעיקר דין חריכת מצה אם מועיל ליתן לה דין שלימה אמר רבינו (הגרש"ז) דהיה מקום לפקפק אולם כן נוהגים.

ובספר כתבי קהלות יעקב החדשים (סימן קיג) כתב דלא מצינו בפוסקים מקור לעצה זו של הבהוב וחריכה, אך אולי ה"ז כחיבור לחם ע"י קיסם שיש אומרים שנחשב ע"י זה לשלם. ולפי זה הדבר תליא במראית העין עי"ש.ומדברי הקה"י ניתן לדייק כמשנ"ת.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.