%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם חתן וכלה צריכים להפריש "מעשר כספים" מכסף מתנות שקיבלו בחתונה?


ה' שבט התשע"ד מאת:חנה

שאלה:
האם חתן וכלה צריכים להפריש "מעשר כספים" מכסף מתנות שקיבלו בחתונה?

תשובה:
א. חתן וכלה המממנים את הוצאות החתונה מכספי המתנות שקיבלו בחתונה, אינם צריך להפריש מעשרות מכספי המתנות אלא אם כן העדיפו, דהיינו באופן שכיסו את כל הוצאות החתונה ונשאר בידם עודף, ומאותו עודף יפרישו מעשר אם מצבם הכלכלי מאפשר זאת.
ב. אם ההורים מממנים את האירוע וההוצאות הנישואין עליהם, וכסף המתנות הולכים לחתן ולכלה אז רצוי שהחתן והכלה יפרישו מעשר מכספי המתנות.וכנ"ל.
ג. חתן "בר מצוה" שאביו נתן לו במתנה את הכסף שקיבל ממסיבת הבר מצוה, על "החתן בר מצוה" להפריש מעשר כספים מהכסף שקיבל.
ד. הורים המממנים את החתונה וכספי המתנות ניתנים להם לכיסוי ההוצאות. אינם חייבים להפריש ממתנות החתונה "מעשר כספים" משתי סיבות. א .מפני שכל עוד שלא כיסו את הוצאות האירוע אין למתנות שם מתנה שהרי לא הרויחו כלום. ב. ואף אם כיסו את הוצאות הארוע, עדין אינן חייבים לעשר. כיון שעליהם להחזיר את הכסף לנותנים, ונמצא שלא קיבלו כלום ואינה נחשבת כמתנה אלא כהלוואה בעלמא. [וכאן הדין שונה ממה שכתבתי בסעיף א', משום שדרך ההורים להחזיר המתנות, ואין דרך הזוג הצעיר להחזיר מתנות לקרובי ולידידי הוריהם, ואכן אם החתן והכלה נישאו בגיל מבוגר שרוב המוזמנים הם ידידהם וחבריהם של החתן והכלה, ונמצא שעליהם להחזיר את המתנות א"כ ודאי שדינם שווה לסעיף זה].

מקורות:
כתב בשו"ת היעב"ץ (סימן ו) זוג שאבותיהם משיאים אותם, ומכניסים להם מעות מכיסם דין הוא שיעשרום מתורת מנהג, לפי שזכו להם בקנין שהיו חסרים ממנו, וראוי לכבד ה' מהונם למען יתברכו ויצליחו בנכסיהם.ע"כ.
אולם בספר אמת ליעקב (יו"ד הערה 132) בשם הגר"י קמינצקי כתב שאין צריך להפריש מעשרות מכסף מתנות של החתונה. וטעמו דענין המתנות אין זה הרווחה דכשהנותן ישיא בנו או בתו, יצטרך המקבל להחזיר את המתנות כמנהגו של עולם. ונמצא שאין זה מתנה כל עיקר. והוי כחליפין עכ"ד.
ובספר באורח צדקה פרק ט. דייק שאם אין זה כחלפין פשיטא שחייבים לעשר, והביא שכן הורה הגאון רבי פנחס שיינברג זצ"ל לנער בר מצוה לעשר את כסף המתנות שקיבל.
ובעמוד שלג הביא שם תשובת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל לנכדו שיש חיוב להפריש כסף מכספי המתנות, אך סיים שם במכתב "וכל זה אם יש לך מספיק כסף".
וע"ע שם בעמוד מה בשם הגר"ש וואזנר דתיכף אחרי החתונה כשעדיין לא התבססו ומצבם דחוק פטורים מלתת מעשר כספים.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.