%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גמרא


ח' אדר התשע"ג מאת:יצחק

שאלה:
מסופר בגמרא על נחום איש גם זו שגזר על עצמו שידיו יתגדמו וכו'. השאלה היא איך עשה כדבר הזה, הרי מעתה יפסיד הנחת תפילין בידיו, וברכת מאורי האש שיפסיד בגלל עיניו?

תשובה:
שאלה מעניינת .אך יש לומר שידיו נקטעו עד הזרוע, אבל הזרוע והמרפק היו קיימים , וממילא באופן זה אינו נפטר ממצות תפילין.(עי' שו"ע או"ח סימן כזו מ"ב סק"ה).
וראיה לזה דהנה בתלמוד ירושלמי מסכת פאה( פרק ח ה"ח) "ידיה דלא פשטן מיתן לך יתקטעון" ומשמע דקילל רק את פס ידו בלבד שהם הפושטים ומביאים לעני, אבל הזרוע והפרק הסמוך לו נותר, וממילא אינו נפטר מתפילין.

לגבי ברכת בורא מאורי האש : היא ברכת הנהנין, וכשם שלא שייך לשאול איך מותר לצום והלא מפקיע עצמו מברכת בורא פרי העץ,אדמה , שהכל, וכו'. כך הוא בברכת מאורי האש.

אך בדרך אחרת נראה לבאר על פי הגמרא במסכת כתובות (דף קג עמוד ב)

...ההוא כובס כל יומא הוה אתי קמיה, ההוא יומא לא אתא, כיון דשמע הכי, סליק לאיגרא ונפל לארעא ומית, יצתה בת קול ואמרה: אף ההוא כובס מזומן הוא לחיי העולם הבא.

הרי שהכובס איבד עצמו לדעת מחמת הצער שלא השתתף בהלוויתו של רבי, ויצאה בת קול שהוא מזומן לחיי העוה"ב. ולא החשיבוהו כמאבד עצמו לדעת .
ובמהרי"ט (כתובות ק"ג ע"ב), ביאר שזה הכובס ראה בדעתו שחלל שבת שלא במקום מצוה דרבי, וקיים סקילה בעצמו כמחלל שבת ונרצה לו לכפר עליו, וכן הוא בשיטמ"ק בשם הר' קלונימוס מירושלים ת"ו עיי"ש, והמהרי"ט הובא ג"כ בשבות יעקב ח"ב יור"ד סי' קי"א וכתב להוכיח דבשביל תשובה לא מקרי מאבד עצמו לדעת עיי"ש.

ואף שהכובס הפסיד מצוות רבות כאשר נטל את נפשו, בכל זאת מותר שכל שעושה לכפרת עוונותיו אין תביעה עליו במה שמונע עצמו ממצוות רבות. ועל זה יש להליץ את דברי רבינו יונה בספרו שערי תשובה שכתב על הנפש החוטאת ..."ומה הועלה בכל קנייניה אם רעה בעיני אדוניה" . שאדם שעוונו על עצמותיו לא יועיל לו קנייני המצוות עד שיטהר עצמו מעוונותיו.
וכיון שנחום איש גמזו הרגיש שיש בידו עוון שפיכות דמים והבין בדעתו שזהו הרך לתשובה א"כ הוא רשאי לדרוש יסורים אף שיבואו על חשבון ביטול עשית מצוות.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.