%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גדול העונה אמן יותר מן המברך, מדוע?


כ' תשרי התשע"ד מאת:דליה

שאלה:
אמרו חז"ל "גדול העונה אמן יותר מן המברך" ואיני מבין מדוע יותר גדול ? שיהיה כמוהו, אבל גדול ממנו, על מה ולמה?

תשובה:
מקור דברי חז"ל הללו מופיעים במסכת ברכות דף נג.

ונאמרו בזה מספר פירושים :

א. לפי שהוא גומר המצוה.[ואין המצוה נקראת אלא על שם גומרה] (תוספות הרא"ש מסכת ברכות דף נג עמוד ב).

ב. רבינו בחיי (שמות פרק יד) ביאר : לפי שהאמונה היא יסוד כל התורה כולה, תקנו לנו רז"ל בתפלה ובברכות לענות אמן, שהוא נגזר מלשון אמונה ומלשון הודאה שמקבל עליו דברי המברך ומודה בהם, ולכן אמרו: (נזיר סו א) גדול העונה אמן יותר מן המברך.משום שהמברך מעיד בברכתו של הקב"ה שהוא מקור הברכה, והעונה אמן הוא מקיים השטר והוא העיקר, שאין קיום העדות בעד אחד בשני עדים, שהעדות נגמר על ידי העונה. והעונה אמן הוא העד השני, וצריך שהשני יצטרף עם העד הראשון שהוא המברך כי עמו העדות קיים.עכ"ד.

ג.המאירי במסכת נזיר (דף סו עמוד ב) מבאר: לפי שרוב פעמים כונת המטה אוזן לשמוע, גדולה יותר מכונת המדבר. ועל סמך זה אמרו "גדול העונה אמן יותר מן המברך".אמנם אם המברך אומד את עצמו, להיות ברכתו בכונה מעולה, נוח לו שיברך משיענה אמן.עכ"ל.

וכן כתב השל"ה (מסכת תמיד פרק נר מצוה) וזה לשונו: נראה בעיני, מי שהוא מברך בכוונה גדולה ועצומה, זהו יותר גדול מהעונה 'אמן', דהכי איתא במסכת ברכות סוף פרק אלו דברים (נג ב), אמר ליה רב לחייא בריה, ברי חטוף ובריך, וכן אמר רב הונא לרבה בריה, חטוף ובריך.

ד. בספר תשב"ץ (קטן סימן רנא) ביאר מפני שהמברך אינו מזכיר כי אם הזכרה אחת, והעונה אמן מזכיר שתי הזכרות, משום שאמן בגימטריא ידו"ד אדנ"י. וטעם זה מפורש בזוהר הק' - (השמטות בראשית דף רסב עמוד ב) .והובא אף במהרש"א במסכת סוטה (דף מ:).ובאבודרהם בסדר שמונה עשרה.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.