%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

ביטול החגים לאחר הגאולה


י"ח אב התשע"ד מאת:שחר

שאלה:
ראש השנה ויום כיפור יתבטלו לאחר הגאולה? ואם לא אז למה הם נועדו הרי לא יעשו עברות כולם יהיו צדיקים.

תשובה:
תשובה: ראשית יש להקדים שאין תמימות דעים לגבי קיומו של יום הכפורים לעתיד לבוא, שהנה מצינו בדברי רבותינו שאמרו (ילקוט שמעוני משלי רמז תתקמד) :כל המועדים עתידין ליבטל וימי הפורים אינן בטלים לעולם, ולדעת רבי אלעזר אף יום הכפורים לא יתבטל לעולם שנאמר "והיתה זאת לכם לחקת עולם". ומדרש זה העתיקוהו הראשונים ובכללם הביאו רבינו בחיי דברים פרק לא עיי"ש.

רבי אליעזר הקליר בפיוטיו לא הזכיר את יום הכפורים בדבר קיומו לעתיד, אלא את יום הפורים בלבד שכתב : "ואם כל המועדים בטלין וימי פורים לא נבטלים וזכרם וגו'" , והראבי"ה (ח"ב - מסכת מגילה סימן תקנה) הביא שמקורו מהירושלמי עי"ש.

ברם אף לדעת הסובר שכל המועדות יהיה בטילים לעתיד לבוא, אין הדברים כפשוטם וכבר נשאלו קדמונינו בזה, היאך ייתכן שהמועדים יתבטלו למעט פורים ולחלק מהדעות אף יום הכיפורים? ומי הוא זה שיאמר שיבטל מן התורה אפילו אות אחת ואפילו קוצו של יו"ד?

ובפרט שמצינו מדרש (במדבר רבה פרשה כא) המורה להיפך, וכך אמרו שם: המועדות האלו אינן בטלים לעולם, ולא החדשים, למה ? שהן להקדוש ברוך הוא שנאמר (ויקרא כג) אלה מועדי ה' וכן (ויקרא כ"ג) אלה הם מועדי וכן (שם) וידבר משה את מועדי ה' ולכך אין עתידים ליבטל ועליהם נאמר (תהלים קיא) סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. ע"כ .

ובשו"ת הרשב"א (חלק א סימן צג) נשאל על כך והשיב לשואל: שכוונת חז"ל שכל המועדים לא הבטיח עליהם יתברך שלא יגרום החטא ביטולם באחד מן הזמנים. וכמו שכתב (איכה ב) "שכח ה' בציון מועד ושבת". אבל בימי הפורים הבטיח כפי שכתוב (אסתר ט) "לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם". לא יעברו, ולא יסוף, עשאום הבטחה לא אזהרה. וכן יום הכפורים והיתה זאת לכם הבטחה שתהיה לחקת עולם. שהיום יכפר ואפילו לא ישמרוהו. עכ"ד.

ובשו"ת רדב"ז (חלק ב סימן תרסו) כתב אף הוא, שחס ושלום לומר שיתבטלו המועדים, שהרי כתוב: "לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו". אלא שבזמן ההוא (לעתיד לבוא) "תרבה הטובה והשמחה והמנוחה עד שיהיו כל הימים שוים אצל בני אדם כאילו נתבטלו המועדים", אבל ימי הפורים יהיו נזכרים ונעשים, אף על פי שאינם מן התורה, כי יהיו ישראל זוכרים הצער וכי נמכרו למיתה וכל מה שאירע להם באותו זמן ע"כ. [וראה בספר "מגיד מישרים" לב"י (פרשת ויקהל), ובשל"ה פרשת תצוה מה שכתבו בזה].
וממוצא דבר אתה למד שהמועדות לא יתבטלו לעולם!!! ובכללם יום הכפורים לא יתבטל.

אלא שמעתה שאלתך קמה וגם ניצבה מה התועלת ביום הכיפורים?
התשובה לכך היא פשוטה, אף שלא יהיו עוונות במזיד ובכוונה, לפי שאז יהיו ישראל בבחינת "ועמך כולם צדיקים", עם כל זה יהיו שיכשלו בעוונות בשוגג ובלא כוונה, ואלו יהיו גם לעתיד לבוא, ולכך יצטרכו את טהרת יום הכיפורים. וכן מבואר ברש"י (דברים פרק יט -ט) שלעתיד לבוא יהיו תשע ערי מקלט, ואם לעתיד לבוא לא יהיו עוונות בשוגג ערי מקלט למה לי? אלא ודאי כמו שנתבאר.

ואף שברד"ק (ירמיהו פרק לג יא) עה"פ שלעתיד לבוא יביא קרבן תודה למקדש –שלא אמר הכתוב "חטאת ואשם" לפי שבזמן ההוא לא יהיו בהם רשעים וחוטאים, כי כלם ידעו את ה', וכן אמרו רז"ל כל הקרבנות בטלים לעתיד לבוא חוץ מקרבן תודה: ע"כ.

אפשר שדיבר על עולם הבא שהוא מאוחר מימות המשיח. וכדברי ספר מגיד משרים שציינתי לעיל.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.