%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

אכילת מאכלי חלב בחג השבועות מתי עדיף לאכלם בסעודת הלילה או בסעודת היום?


ה' סיון התשע"ד מאת:יעקב

שאלה:
שלום כבוד הרב אני מעוניין לאכול מאכלי חלב בארוחה אחת של החג (חג השבועות) האם עדיף שאעשה זאת בסעודת ליל החג, או שעדיף לאכול בשר בלילה ובסעודת היום אוכל מאכלי חלב?

תשובה:
אם החלטתם לייחד את אחד מסעודות החג לארוחה חלבית, רצוי שתעשו זאת בלילה, אך בסעודת היום תאכלו בשר ותשתו יין ובזה תקיימו מצות שמחה ברגלים לכל הדעות.

נימוקים:
כתב הרמב"ם (הלכות יום טוב פרק ו הלכה יז)שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו שנאמר (דברים ט"ז) ושמחת בחגך וגו', אף על פי שהשמחה האמורה כאן היא קרבן שלמים כמו שאנו מבארין בהלכות חגיגה יש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא ובניו ובני ביתו כל אחד ואחד כראוי לו. כיצד וכו' והאנשים אוכלין בשר ושותין יין שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין.

ובבית יוסף (אורח חיים סימן תקכט) כתב לתמוה על הרמב"ם למה הצריך שיאכלו בשר וישתו יין דהא בברייתא קתני דבזמן הזה אין שמחה אלא ביין ומשמע דביין סגי בלא בשר:עי"ש. ובב"ח כתב ליישב דברי הרמב"ם עי"ש. ועי' עוד בספר כפות תמרים (סוכה מב:) מ"ש בזה.

והמהרש"ל בספרו ים של שלמה (ביצה סימן ה) דמצוה לאכול גם בשר. וכן פסקו רבים מהאחרונים והביאם הכה"ח (סימן תקכט ס"ק כח). וכ"פ בספר חזון עובדיה (כרך יו"ט עמוד צה).

והנה הרמב"ם (הלכות יום טוב פרק ו הלכה יט) כתב אימתי הוא זמן אכילה במועדות וזה לשונו: אף על פי שאכילה ושתייה במועדות בכלל מצות עשה, לא יהיה אוכל ושותה כל היום כולו, אלא כך היא הדת, בבקר משכימין כל העם לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ומתפללין וקורין בתורה בענין היום וחוזרין לבתיהם ואוכלין, והולכין לבתי מדרשות קורין ושונין עד חצי היום, ואחר חצי היום מתפללין תפלת המנחה וחוזרין לבתיהן לאכול ולשתות שאר היום עד הלילה. עכ"ל . ומשמע ברמב"ם שעיקר אכילת בשר הוא ביום. וכן כתב בספר אור לציון (ח"ג עמוד קצה) לדייק דמצוה לאכול בשר ביום יותר מאשר בלילה.

ועי' שפת אמת (סוכה מח.) שהבין דלרמב"ם אין עדיפות בין לילה ליום. אבל דעת רש"י והתוספות אינו כן ולשיטתם צ"ע גם בפסח וגם בעצרת אי איכא חיוב ג"כ בלילות עי"ש.

ומעתה כיון דנתבאר דלכמה מהראשונים אינו מקיים מצות שמחה ברגל באכילת בשר בלילה, ובאכילת בשר ביום מקיים מצות שמחה ברגלים לכו"ע, לכן יש להעדיף לאכול בשר ביום, ואם ירצה יאכל ארוחה חלבית בלילה.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.