%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

אדם שוטען שהוא משיח ומביא גימטריות ואסמכתאות לדבריו


כ"ה אדר התשע"ה מאת:צבי, ס.

שאלה:
שלום כבוד הרב יש אדם שהוא מכיר במשיח ושהוא עצמו מתלמידי המשיח והוא התגלה להם מכיון שהוא צריך להם למען עבודתו הרוחנית. ולתיקון נשמות ישראל, והוא טוען שאותו המשיח אמר להם להקים אתר אינטרנט כדי להעיר את כל הנשמות, והוא מביא גימטריות וסימוכין לדבריו. האם יש ממשות בדבריו?

תשובה:
תשובה: בכל דור ודור קמים אנשים חכמים, ופחות חכמים, שמכריזים על עצמם שהם מלך המשיח ועליהם לגאול את ישראל, וכבר נתן לנו הרמב"ם (הלכות מלכים פרק יא) סימן לזיהוי מיהו מלך המשיח האמיתי וזה לשונו:
ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה, ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסבביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בודאי. ע"כ.

הרי שמלך המשיח צריך ללמוד תורה ולקיימה כדוד המלך ע"ה, ובנוסף הוא צריך לכוף את ישראל לעבודת ה' וכו', וילחם מלחמת ה' ע"י שיוכיח את ישראל ויקרבם לתורה הרי הוא בחזקת המשיח.

והראב"ד שם נתן סימן אחר לזיהוי הברור לידע מיהו המשיח האמיתי : זהו האדם שמסוגל לשפוט אדם ולהכירו על פי חוש הריח. והוסיף שם : שכך בדקו את "בר כוכבא" שהכריז על עצמו שהוא משיח שבדקוהו וראו שלא הגיע למידה זו שביכולתו לדון ולהכיר בני אדם הטובים והרעים ע"פ חוש הריח, ואז הכירו בו שאינו מלך המשיח.

ומעתה, הראת לדעת אלו מידות מופלגות נדרשות ממלך המשיח, שלמידות נעלות אלו לא הגיעו אפילו גדולי הדור בהווה ובעבר, על אחת כמה וכמה אזובי הקיר אנשים ריקים המנוערים מתורה ומצוות, שלא הגיעו לידי מדרגת אדם, ואף לא לדרגת "חמורו" של משיח. וכ"ש לדרגת משיח עצמו שלא יגיעו.

והנה הרמב"ם באיגרת תימן שלח לערער באמינות אדם שהכריז על עצמו שהוא משיח וכה שלח לבני תימן:
ויש תימה בדבריך שאמרת שידוע בשלוה ויש אתו מקצת חכמה, התעלה על דעתך שבמידות האלו יהיה משיח? אבל חייבך לומר כל זה מפני שלא השגחת למעלת המשיח מה היא, ואיך תהיה עמידתו, ובאיזה מקום יהיה, ואיזה אות יהיה מיוחד לו, אבל מעלתו תהיה יותר מעולה ממעלת הנביאים ויותר נכבדת זולת משה רבינו עליו השלום, ויחד אותו הבורא יתברך בדברים שלא יחד משה רבינו עליו השלום, שנאמר בו (ישעיה י"א ג'): "והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח" (ישעיה י"א ב'): "ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'" (ישעיה י"א ה'): "והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו", וקרא לו הקדוש ברוך הוא שש שמות באמרו (ישעיה ט' ה'): "כי ילד יולד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום". וזה שקראו "אל" דרך ההפלגה, להודיע שגדולתו מעולה ממעלת כל אדם ואחד מן התנאים שיש אצלנו ידועים לכל נביא שיהיה בתכלית המדע ואז ינבא אותו הקדוש ברוך הוא, לפי שהוא עיקר אצלנו שאין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיר, וביארו שאפילו גבור שיהיה כובש את יצרו, ועשיר - עשיר בדעתו, אבל כשיעמד אדם שאינו מפורסם בחכמה ויאמר שהוא נביא אין אנו מאמינים אותו, כל שכן אם יאמר אחד מעמי הארץ שהוא משיח...

וסיפר שם הרמב"ם: כי בתחילת מלכות ישמעאל עמד איש בעבר הנהר ואמר שהוא משיח, ויצא בכלל עשרת אלפים מישראל, והיה האות שלו שלן מצורע והשכים בריא, ולא נשלם עסקו ולא עמדה עצתו, וחזר ונשאר ישראל אחריו בערי אספיהן בעצם הגלות, והתחדשו עליהם בגללו צרות.

וכמו כן עמד איש אחד במערב במדינת פאס היום ארבעים ושמנה שנה, ואמר שהוא מבשר ושלוחו של משיח, ואמר שבאותה שנה יגלה, ולא יצא דברו לאור, והתחדשו לישראל בגללו צרות. והודיעני הדבר הזה מי שהיה מצוי בכל.

וקודם זה כמו עשר שנים עמד בארצות ספרד במדינות קרטבה איש אחד ואמר שהוא משיח, וכמעט קט הייתה כליה על שונאיהם של ישראל בגללו.

וקודם זה כמו שלשים שנה עמד אחד בצרפת ואמר שהוא משיח, ועשה אותות לפי סברתם, והרגוהו הצרפתים, והרגו עמו כלל מקהילות הקודש.

ואלה הדברים שקדמה הבטחתם על ידי הנביאים שהודיעונו כמו שאמרתי לכם, שבקרוב לימות המשיח האמתי ירבו הטוענים והחושבים שכל אחד מהם משיח, ולא תעמד טענתם ולא תתאמת, ויאבדו הם ויאבדו עמהם רבים. עכ"ל.

הרי שבמרוצת הדורות קמו הרבה משיחי השקר, הרמב"ם ניבא שבקרוב לימות המשיח ירבו הטוענים לומר שהם המשיח. וכל אלו יאבדו מן העולם, ונצח ישראל לא ישקר ולא יכזב. יהי רצון שנזכה לביאתו בקרוב. אמן.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.