%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

אב המונע מבנו מלומר קדיש על אמו.


כ"ה תמוז התשע"ג מאת:לוי

שאלה:
אימי נפטרה לא מזמן, ואבא מונע ממני לומר על אמא ז"ל קדיש. מפני שהוא חושש שמא גם הוא ימות?

תשובה:
מותר לבן לומר קדיש על אמו אף שאביו מתנגד לזה. אך מכל מקום טוב שהבן יתפלל בבית כנסת אחר , שלא בפני אביו, ואז יוכל לומר קדיש כאוות נפשו לעילוי נשמת אמו.

מקורות :
כתב כתב בית יוסף (יורה דעה סימן שעו) בשם הרב רבינו מאיר (תשב"ץ סי' תכז) שמצוה להתענות ביום שמת אביו או אמו ומצוה לומר קדיש על אמו בחיי אביו, ואם אביו מקפיד אף על פי שאמו עשתה לו צואה לומר בשבילה כבוד האב קודם לכבוד האם עכ"ל:

ובסימן תג הביא הב"י דברי התשב"ץ וכתב ...מיהו נהגו העולם לומר לעולם קדיש אפילו בחיי האב: וכ"ה בספר תשב"ץ קטן סימן תכה .- ועולה מדעת מרן הב"י שמנהג העולם לומר קדיש לעולם אף שהאב מתנגד וכ"פ הרמ"א בסימן שעו-ד.

והנה המהרש"ל כתב על כך בזה בספרו ים של שלמה על מס' קדושין פ"ק סימן ס"ג וז"ל: ולי נראה דאין לשמוע לאב מאחר שנהגו מאבותינו הקדושים לומר קדיש יתום מעובדא דר' עקיבא שמורה ממנו שהוא זכות, ונייח נפש לשוכני עפר לומר קדיש, הוי כאילו אומר לו שלא יעשה דבר שהוא מדברי סופרים, ובפרט מאחר שמצינו שתיקנו לומר שמחויב לומר תוך שנה ראשונה הריני כפרת משכבו, כ"ש לומר קדיש. ועוד אביו שמוחה בדבר עובר על ואהבת לרעך כמוך ואסור לו לשמוע בענין זה עכ"ל.

ובשו"ת ציץ אליעזר חלק כ סימן מ פסק שבאופן זה אין מצוות כיבוד אב.והביא מה שכתב בספר שו"ת משיב דברים (ראזענבוים) חיו"ד סימן רי"ב, שהקשה על הריב"ש דהאיך שייך כאן כבוד אביו קודם, דזה רק אם אמו אומרת השקני מים ואביו אומר השקני אזי אביו קודם, אבל הכי אם אביו אמר שיבזה לאמו יהיה מחויב לשמוע לאביו הלא זה בכלל שאמר לו אביו לעבור על ד"ת, ולפי"ז באם אמר לו שלא יאמר קדיש על אמו הרי זה כאילו אומר לו שיבזה את אמו. ומיישב וכותב, דאפשר בזמן הריב"ש לא היה המנהג כל כך באמירת קדיש ולא היה נראה לבזיון אם לא יאמר קדיש, רק האומר הוא מכבד ולכן שפיר כתב הריב"ש דכבוד אביו קודם. ומסיים וכותב דלפי"ז כעת שכל העולם מקפידים באמירת קדיש וודאי הוא בזיון אם לא יאמר קדיש ולכן אין בכח האב לצוות שיבזה אמו עיי"ש, [ויעוין גם בשו"ת יד אליהו (רגולר) בחלק הפסקים סימן ס"ו עיי"ש].וכן פסק בשו"ת בצל החכמה (חלק ה סימן טו). שלעולם כבוד המת עדיף ויאמר הבן קדיש על על אמו למרות התנגדות באב.ועי' בשו"ת יביע אומר חלק ג - יורה דעה סימן כו שפסק להיפך. לכן כתבתי שבפני אביו ימנע ולא יאמר קדיש מפני כבודו של אביו. וישתדל להתפלל במק"א ושם יאמר את כל הקדישים.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.